Saturday, April 26, 2008

பணிவு

     பணிவோர்  முன்னர்  பணிந்து  நிற்கும்

          பணிவே  என்றும்  பணிவு  ஆகும்

     பண்பார்  முன்னர்  பணிந்து  நிற்றல்

          பணிவுக் கெலலாம் பணிவாகும்

     அணியாய்  வாழ்வைக் கொண்டார் முன்னர்

          அணியாய்  நிற்றல்  பணிவாகும்

    பிணியாய்  வாழ்வைக் கொண்டார்  முன்னர்

          பணிதல்  என்றும்  பிணியாகும்

0 மறுமொழிகள்: